Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Alle tussen Gedragstherapie Perro (verder te noemen Perro) en cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

Perro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van de hond het uitgangspunt is.
Perro zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer Perro ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

2. Adviezen, therapieën en training

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan Perro.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Perro.
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Perro. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
Perro kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
Perro behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie. Perro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen tijdens de eventuele training.
De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

3. Betaling/afspraken

Gemaakte afspraken tussen Perro en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
Perro behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
Indien door ziekte of overmacht van therapeuten van Perro door Perro een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt Perro er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
Betaling dient steeds contant of binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur dan is cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.